fbpx

Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Uluslararası Ticaret Hukuku-Dış Ticaret Hukuku karşılaştırması, Uluslararası Ticaret Hukukunun Gelişimi (kamu hukuku yönü, özel hukuk yönü), Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları (kamu hukuku-özel hukuk kaynakları), Uluslararası Ticaret Hukukunun gelişiminde rol oynayan uluslararası örgütler (Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ), Dış Ticaret Hukukunun uygulanması, bu derste ele alınan başlıca konulardır. Ticaret Hukuku II dersinde, birinci dönem kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. İkinci dönem ise sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler. Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal gerçeklikle ilgilenmekte; neden/niçin gibi sorulara cevap bulmaya mesai vakfetmektedir. Toplumdaki ideal davranışı değil, olan davranışı incelemekte ve insanların “olan” davranışlarını bilimsel metotlarla anlama ve açıklamaya çalışmaktadır. Kriminoloji, suç failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız, bilimsel bilgi arayışında olan bir disiplindir. Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir.

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) dersinde öncelikle, Borçlar hukuku özel hükümler dersinin konusunu oluşturan özel borç ilişkileri kavramı üzerinde durularak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri ile atipik ve isimsiz sözleşmeler konusu anlatılacak ardından özel borç ilişkilerinin sırasıyla incelenmesine geçilecektir. Bu çerçevede, satış, trampa ve bağışlama sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ardından kira sözleşmeleri, kullandırma ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım, vekalet sözleşmeleri, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekaletsiz iş görme ve komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet, kumar ve bahsegel mobil giriş, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi incelenecektir. Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kuramlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumunu, mağdur olma halini ve hukuka içkin sair kavram ve kurumları bilimsel ve çağdaş yöntemlerle incelemektedir. Uluslararası Örgütlerin, gelişimi, özellikleri, hukuki yapısı ve uluslararası hukuk kişilikleri ile küresel ve bölgesel nitelikteki kimi önemli uluslararası örgüt örneklerini tarihi perspektifiyle inceleyen ders, hukuk formasyonunun gelişimi açısından hukuk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Rekabet Hukuku dersi, rekabet hukukuna giriş ve rekabet hukukunun tarihsel gelişiminin, rekabet hukuku sistemleri ve kavramlarının, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların, uyumlu eylem ve işletme birliği kararlarının, muafiyet sisteminin, hakim durumun kötüye kullanılmasının, birleşme ve devralmaların, rekabet ihlallerinin yaptırımlarının, rekabet ihlallerinin incelenme ve araştırma usulünün, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinin, kararlarının ve yargısal denetimin işlendiği bir derstir. Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinde, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramlarını, sigorta hukukuna hâkim olan teorileri, sigorta sözleşmesini ve sigorta sözleşmesinin kuruluşunu, sigorta türlerini, tazminat sigortalarını, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleleri, mesuliyet (sorumluluk) sigortalarını, can sigortalarını, hayat sigortasını, kaza sigortalarını öğrenmeleridir. Avrupa Hukuku genel olarak, AB’nin gelişim aşamalarının, AB’nin organları ile AB hukuk düzeninin kaynak ve özelliklerinin ve Türkiye–AB ilişkilerinin  incelendiği bir derstir. Avrupa Hukuku dersinin temel amacı, AB’nin tarihi gelişimi ışığında, AB hukuk düzeninin temel kavram ve özelliklerinin, Türkiye–AB ilişkileri de nazara alınarak incelenmesi ve bu konulara hakim hukukçuların yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Ticaret Hukuku I dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları, ticari işletme, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler, şirket kavramı, şirketlerin tasnifi, adi şirket, ticaret şirketleri olan kolektif ve komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, kooperatif incelenecektir. Çocuk haklarının tarihi gelişimi ile çocuğun, kadının ve ailenin ceza hukuku kapsamında korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, TCK’nun korunmaya ihtiyacı olan ve suça süreklenen çocuklar ile ilgili hükümleri, TCK’nunda kadın ve aile, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’nun incelenmesi. İşçi ve işveren örgütlerinin işçi ve işverenle ve devletle olan ilişkileri ve çalışanların sosyal güvencelerini inceleme konusu yapmaktadır. Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel bilgileri yerleştirmek, toplu iş hukukunun bireysel iş hukukuna olan etkilerini öğretmek, bunlar üzerine tartışma ve değerlendirebilme yeteneği kazandırmak. Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir. Bu ders, idare hukuku alanındaki maddi bilgilerin yargılama alanında yani uygulamadaki görünümünü inceleyen bir derstir. Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır. Dersin amacı İdari Yargılama Usulü’nün temel ilkelerini ve alanın kapsamını belirlemek ve öğrencilere öğretmektir.

Kişisel veri sorumlusu ve kişisel veri işleyen personel, kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar, bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi sırasında, yürürlükte olan kişisel veri koruma mevzuatını ve/veya düzenlemelerini takip etmekden sorumludur. Miras Hukuku I dersinde, miras hukukuna ilişkin genel bilgiler, miras hukukunun kaynakları ve temel kavramları, miras hukukunun temel ilkeleri, mirasçılar ve ilgili mirasçıların yasal ve saklı payları, mirasçı olma şartları; mirasbırakanın geride bıraktığı malvarlığı üzerinde ne oranda tasarrufta bulunabileceği, bu oran aşıldığı takdirde ne olacağı; ölüme bağlı tasarrufun ne şekilde gerçekleşeceği ve bu bağlamda vasiyetname ile miras sözleşmesi ele alınacaktır. Bu dersin amacı; Türk Vergi Hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, konusu, dalları, tanımı, kaynakları, verginin tarafları, vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, vergi denetimi, süreler, vergi suç ve cezaları, vergi alacağının korunması, vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren veya hafifleten nedenler, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları hakkında öğrenciye bilgi aktarmaktır. Uluslararası Hukukun, mekânsal kuralları, tanıma, devletlerin halefiyeti, diplomasi ilişkileri ve diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, uluslararası sorumluluk ve diplomatik himaye, önleme ve zorlama yolları, uyuşmazlıkların çözümü, kuvvet kullanma yasağı ve istisnaları, silahlı çatışmalar hukuku ve gerçek kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu bahislerinin, Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek incelendiği derstir. Uluslararası Hukuk Sisteminin ilke, kural ve kurumlarının, tarihi gelişim ışığında ve Türkiye’nin dış politika sorunları çerçevesinde tanıtılması ve incelenmesidir. Haberleşme hukuku dersi, kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü ve bileşenleri, bu özgürlüklerin kullanılması ve kısıtlama nedenleri, radyo-televizyon, basın, bilim ve sanat ve internet özgürlükleri alanlarında kamu hukuku açısından anayasa, idare ve ceza hukuku açısından bilgiler içermekte ve uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yerel içtihatlar hakkında hukuk öğretimi yapılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez olarak kullanıldığı günümüzde bu alanı düzenleyen uluslararası ve ulusal kurallar, alanın ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik denetim mekanizmaları ve uygulamaya yönelik yargısal ve idari kararlar hakkında hukuki bilgi ve deneyim oluşturmak. Mesai sonunda veya masa başından uzun süre ayrılma durumunda gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kaldırılmalıdır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

Kanun uyarınca kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı işlenmesinin ve/veya bu kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi ayrıca Saklama ve İmha Süreçlerinin gerekliliği ilan edilen teknik ve idari tedbirlerin yapılandırılmış, güncellenmiş, efektif ve hesap verebilir bir şekilde Şirket tarafından alınması esastır. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından resen ve/veya ilgili kişinin Şirket bünyesine yaptığı başvuru üzerine aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Şirket, işlediği dönem için en güncel kişisel verileri mümkün olan en kısa süre için saklamayı, saklanan veriler bakımından olabildiğince minimalizasyonu amaçlamakta ise de veri sorumlusu olarak Şirket veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar. Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından) , suçun unsurları (maddi ve manevi unsur, tipiklik, hukuka aykırılık) , suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet, bazı suç tiplerinin incelenmesi. Dersin amacı, ceza hukukunun genel ilkeleri hakkında temel bilgileri vermektir. Bu anlamda, ceza hukukunun hem Batıda hem de Türkiye’de gösterdiği tarihi gelişim, suç kavramı ve unsurları (suçun maddi unsuru, manevi unsuru ve illiyet bağı vb. ) suçlu kavramı ve ceza hukukunda uygulanacak müeyyideler, teori ve ulusal ceza mahkemeleri kararlarına uygun olarak incelenmektedir. Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri Şirket adına işleyen kişileri ifade eder. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk kısımda hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgi verilmekte ve Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci kısımda ise, Türk Medeni Kanunu’nun özel hukuk alınana da hâkim olan başlangıç hükümleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Dersin üçüncü kısmında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır.

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde öncelikle, Borçlar hukuku özel hükümler dersinin konusunu oluşturan özel borç ilişkileri kavramı üzerinde durularak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri ile atipik ve isimsiz sözleşmeler konusu anlatılacak ardından özel borç ilişkilerinin sırasıyla incelenmesine geçilecektir. Bu çerçevede, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde öncelikle satım sözleşmesi, trampa sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesi ayrıntılı olarak incelenecektir. İdare kavramının ve faaliyetlerinin yetki ve sınırları, idarenin faaliyet ve mallarından kaynaklanan sorumlulukları ve kamu personel rejiminin öğrenilmesi. Bu derste, parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulmaktadır. Bu uğraş içinde önce, makul ölçüde duyarlı bir demokraside bulunması gereken koşullar sorgulanmakta ve demokratik bir sistemde parlamentonun işlevleri, temsil, müzakere, yasa yapma, bütçeyi kabul etme, hükûmetin oluşturulması ve hükûmeti denetleme işlevi olarak sıralanarak, bu işlevler teker teker incelenmektedir. Daha sonra, yasama meclisi üyelerinin hukukî durumlarına geçilmekte ve bu başlık altında, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, milletvekili dokunulmazlığı kurumlarıyla, milletvekillerinin malî statüleri ele alınmaktadır.

  • Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel bilgileri yerleştirmek, toplu iş hukukunun bireysel iş hukukuna olan etkilerini öğretmek, bunlar üzerine tartışma ve değerlendirebilme yeteneği kazandırmak.
  • Kişisel veri tanımından anlaşılabileceği üzere Kanun’un koruması ancak gerçek kişiye ilişkindir ve bu kişi “ilgili kişi” olarak tanımlanmaktadır.
  • Dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencisinin, hukuku konu edinen eserler üzerinden, fakültede okutulmakta olan diğer derslere ilişkin ilgi ve dikkatinin artırılması ve bu şekilde hukuk eğitiminin içeriğini oluşturan derslerin kağıt üzerinde kelimeler olarak kalmasının önlenmesinin yanı sıra, bu edebi eserler aracılığıyla düzgün ifade kurma, doğru anlatım özelliklerine kavuşması ve bu şekilde kültürel anlamda gelişkin, okumaya ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetişmesidir.

İş Sürekliliğiİş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisizliği ve yedekli olarak sürdürülebilirliği bizim için çok önemlidir. Uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararlarının incelendiği bir derstir. Ceza muhakemesi hukuku, bir suç işlendiği şüphesi üzerine başlayan muhakeme sürecini incelemektedir. Bu bakımdan ceza muhakemesi hukuku, ceza kanunlarının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene hangi yaptırımın uygulanacağına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetleri türünü ve zamanını düzenleyen normlardan oluşur. Anayasa Yargısı bağlamında, anayasa yargısının koruma kapsamı,  denetim mekanizmaları ve koruma noktasındaki hukuki ölçütleri incelenmektedir. Sadece Türkiye ölçeğinde değil, sair çağdaş anayasalardaki kurumsal muadilleri ve teorik, tarihsel alt yapısıyla birlikte, anayasa yargısının demokratik meşruiyeti, AYM’nin kuruluş ve görevleri, Anayasaya uygunluk denetiminin konusu, ölçüt, kapsam ve şekilleri ile bireysel başvuru mekanizmasının unsurlarının incelendiği hukuk disiplinidir. İdarenin faaliyetleri ve bunlardan kaynaklanan sorumluluğu, denetimi ve idare hukukunun insan unsuru olan kamu görevlileri ve personel hukuku.

Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 4.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu şekilde geçmişte uygulama alanı bulan kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Türk Hukuk Tarihi 1 dersi ile İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukukunun kaynakları, oluşumu, İslam ve Osmanlı Hukukunda devletin temel özellikleri, devlet teşkilatını oluşturan unsurları, gayrimüslimlerin hukuki statüleri, İslam Osmanlı ceza hukuku hakkında genel bilgiler ve spesifik olarak suç ve ceza türleri öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve neden ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk düşüncesi, hukuk nosyonu ve hukuk kültürü kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde Türkiye için büyük önem kazanacak olan emvali metruke ile ilgili bilgiler de gayrimüslimler başlığı altında ele alınacaktır. Şirket tarafından çalışanları, topluluk çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşteri, şirket yetkilileri, şirket hissedarı tedarikçileri, tedarikçi yetkilisi, çalışanları, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. Saklama ve imha süreçlerinin tamamında Şirket tarafından tabi olunan hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat ve Kurum’un bağlayıcı görüş ve bildirimleri dikkate alınır.

Yönetim Desteği ve KaynaklarBilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynak sağlanır. Yönetim Kurulu, denetleme ve strateji konusunda görevini yerine getirir. Elektrik enerjisi üretim, alım, satım ve dağıtım işlemleri ve bu işlemlere ilişkin elektrik üretimi, finans ve muhasebe, insan kaynakları, satınalma ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin bilgi güvenliğinin sağlanması kapsam olarak belirlenmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız  şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi konularının ayrıntılı olarak işlenmesi. Bunun yanında tüketicinin başvurabileceği hukuki yollar konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi.

No Comments

Post A Comment